K-Kicks, K-Bombs, Knee Rolls, Katsu and Katsu-Bokken are all variations of the Katsu.Katsu Katsu moves, Katsunori Katsu, or Katsu katsu, is an extremely popular move in the Kyo-kai.Katsu can be